Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=193
Процедура: Публично състезание
Описание: Дейностите включват: 1. Оценка на съответствието на инвестиционите проекти и изработване на комплексни доклади за съществените изисквания по чл.169 ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвените инвестиционни проекти за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция. 2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   841960   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.04.2018 12.04.2018
2   841963   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.04.2018 12.04.2018
3   857935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.07.2018 18.07.2018
4   926708   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.08.2019 07.08.2019
5   942202   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.10.2019 31.10.2019