Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тополовград към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0041
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/2034
Процедура: Открита процедура
Описание: Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии – държавна собственост с предмет на услугата: „Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тополовград”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   840656   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.04.2018 05.04.2018
2   840657   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.04.2018 05.04.2018
3   853261   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2018 25.06.2018
4   872245   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2018 10.10.2018