Информация за преписката

Възложител: Община Струмяни
Номер: 00579-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнителят, избан за изпълнение на услугата: „Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“, следва да изпълни следните дейности: Дейност 1: На основание чл.126, ал.4 от ЗУТ, Общия устройствен план на Община Струмяни ще се изработи в два етапа: Първи етап – Изработка на Предварителен проект на ОУП, Втори етап – Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: Окончателен проект на ОУП на Община Струмяни, съдържащ текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. Дейност 2: Участникът следва да предостави и услуги по изготвяне на Доклад за екологична оценка и извършваната чрез нея оценка за съвместимостта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/05/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   840337   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.04.2018 02.04.2018
2   840341   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.04.2018 02.04.2018
3   840906   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         04.04.2018 04.04.2018
4   843884   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         24.04.2018 24.04.2018
5   846605   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         14.05.2018 14.05.2018
6   895469   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019