Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Открита процедура
Описание: Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС и обучение на инспектори от ИА ГИТ за извършване на оценката на статута на командированите лица, включващ следните дейности: - Изготвяне на софтуер, в който да е вграден алгоритъм за оценка на действителното командироване, с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС; - Изготвяне и вграждане на формуляр за самооценка в информационния портал, който да помогне на работниците и служителите да преценят възможни нарушения на техните права. - Осигуряване на лектори и учебни материали за обучението на 300 служители от ИА ГИТ, с инспекторски правомощия, за извършване на оценката на статута на командированите лица.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   840305   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.04.2018 04.04.2018
2   840309   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2018 04.04.2018
3   858507   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2018 25.07.2018
4   889913   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2019 22.01.2019