Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2018-0018
Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Subirane,%20transportirane,%20obezvrezhdane%20ili%20izgaryane%20na%20razdelno%20subrani%20bolnichni%20otpadutsi%20na%20VMA%20i%20podrazdeleniyata%20v%20stranata/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените й структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/05/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   839463   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.03.2018 02.04.2018
2   839469   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2018 02.04.2018
3   861505   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2018 10.08.2018