Информация за преписката

Възложител: Детска градина № 16 "Приказен свят" гр. София - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 16 "Приказен свят" гр. София/
Номер: 04213-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://odz16.com/профил-на-купувача/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на обществената поръчка включва топлоснабдяванe, чрез доставка на топлинна енергия и топла вода, на сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, ул. "Атанас Манчев" №1, за срок от 5 години.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   837943   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.03.2018 26.03.2018
2   844455   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.04.2018 26.04.2018