Информация за преписката

Възложител: Община Якимово
Номер: 00962-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на посочената обществена поръчка се включва изпълнението на точно определени по вид услуги, както следва: ? Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнението на проекта ? Предоставяне на консултантски услуги във връзка с отчитането на проекта, включваща: Предметът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации – Глава 2 от одобрената документация за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   836577   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.03.2018 20.03.2018
2   836578   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.03.2018 20.03.2018
3   865117   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.08.2018 29.08.2018