Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/1978
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва както периодична доставка чрез закупуване и монтаж, така и поддръжка на офис техника, включително и тази в извънгаранционен срок. Под офис техника се има предвид: компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   836166   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.03.2018 20.03.2018
2   836169   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2018 20.03.2018
3   853708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2018 27.06.2018