Информация за преписката

Възложител: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи/ЦРЧРР И/ - Старо наименование Национален център за професионално развитие /НЦПР/ - София
Номер: 00372-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://op.chrdri.net/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/04/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   835886   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.03.2018 16.03.2018
2   835887   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.03.2018 16.03.2018
3   845302   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.05.2018 03.05.2018