Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Публично състезание
Описание: Поръчката включва: 1) Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливни нужди на тревните спортни игрища в кампуса на НСА „Васил Левски“, в гр.София съгласно Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №11591068/20.06.2017 г., издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район”, център Плевен при МОСВ и приложението към него. 2) Доставка на оборудване: помпа, обезопасително въже, тръба, елементи за контрол на нивото(автоматизация работата на ПА), водомер, СК с изпускател, електрическо табло управление. 3) Изпълнение на електрическо захранване от съществуваща постройка в близост до тръбния кладенец. 4) Монтаж на оборудването, настройка, проба и пускане в нормална експлоатация на тръбния кладенец 5) Гаранционно поддържане на системата за период до 31.12.2019г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/04/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   835006   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.03.2018 14.03.2018
2   835007   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.03.2018 14.03.2018
3   851660   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.06.2018 14.06.2018