Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/19_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите №66/28.01.2013 г. В тази заповед са определени броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с.Ръжена, Старозагорска област). За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/04/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   833967   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.03.2018 12.03.2018
2   833968   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.03.2018 12.03.2018
3   851515   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2018 15.06.2018
4   890451   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2019 24.01.2019