Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1950
Процедура: Открита процедура
Описание: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186206“ Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186207“ Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186208“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/04/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   833788   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.03.2018 09.03.2018
2   833792   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.03.2018 09.03.2018
3   851952   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2018 18.06.2018
4   866674   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.09.2018 10.09.2018
5   866676   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.09.2018 10.09.2018
6   866680   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.09.2018 10.09.2018