Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=185
Процедура: Публично състезание
Описание: Дейностите включват: 1. Оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвения инвестиционен проект във фаза технически за обекта; 2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за обекта, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането и в експлоатация; 3. Инвеститорски контрол в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за конкретно посочени улици, тяхното съответствие с проектната документация за всяка една от улиците в обхвата на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   833161   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.03.2018 02.03.2018
2   833165   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.03.2018 02.03.2018
3   848112   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2018 22.05.2018