Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0009
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=184
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи в обект: „Благоустрояване на открити площадки на Детска градина „Чиполино“ гр. Свищов по Проект „Красива България“, актуализация на технически паспорт на обекта, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането му в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   833062   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.03.2018 02.03.2018
2   833064   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.03.2018 02.03.2018
3   845683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2018 08.05.2018
4   884501   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2018 19.12.2018