Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?AW42c4Tb1pu6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
Процедура: Открита процедура
Описание: Трябва да се реализират следните дейности – методологическо развитие чрез актуализация на критериите и индикаторите за оценка на висшите училища, събиране, обработка и въвеждане на статистически данни, които подпомагат формирането и поддържането на рейтинговата система (РСВУ); специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата на РСВУ, нейното поддържане и усъвършенстване; извършване на социологически изследвания, съгласно методологията; статистическа обработка и въвеждане на данни, събрани от различни информационни източници; годишно актуализиране на класациите; публикуване на резултатите от РСВУ в интернет и на хартиен носител, подготовка и реализиране на дейности по популяризация на резултатите. Цели се осигуряването на три годишни актуализации (за учебните 2017-2018 г., 2018-2019 г. 2019-2020 г.), а така също и усъвършенстване на разработената и развивана в резултат на изпълнението на два проекта по ОПРЧР, рейтингова система на висшите училища (http://rsvu.mon.bg).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   832914   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.03.2018 02.03.2018
2   832916   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2018 02.03.2018
3   867023   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2018 13.09.2018