Информация за преписката

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Плевен
Номер: 00077-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.csmp-pleven.eu/no-14-vaocheri-2018
Процедура: Публично състезание
Описание: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   832166   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.02.2018 27.02.2018
2   832169   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.02.2018 27.02.2018
3   850380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.06.2018 07.06.2018
4   914939   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019
5   914940   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019