Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/
Номер: 00010-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=323&version=new
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, съгласно техническа спецификация на Възложителя. Периодични доставки на лекарствени продукти, извършвани по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване лечебния процес в УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   832136   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.02.2018 01.03.2018
2   832138   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.02.2018 01.03.2018
3   850432   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2018 08.06.2018
4   850433   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2018 08.06.2018
5   850434   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2018 08.06.2018
6   850435   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2018 08.06.2018