Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч
Номер: 00732-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчкаили или до сключване на договор за обществена поръчка след проведена открита процедура в зависимост от събитието, което настъпи първо.Видовете и прогноцзните количества на нужните медицински изделия са подробно посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническа спецификация, което е неразделна част от настоящата документация. Обществената поръчка е разделена на 17 обособени позиции.Участниците съгласно чл. 30, ал.1 от ППЗОП могат да представят оферти за една или повече номенклатурни единици избраната/те обособена/и позиции.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   830935   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.02.2018 20.02.2018
2   842816   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2018 19.04.2018