Информация за преписката

Възложител: Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/
Номер: 01039-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=34
Процедура: Открита процедура
Описание: Внедряване на Система за управление на обучението (СУО) за целите на Комисия за защита на личните данни. СУО за КЗЛД трябва да се разработи на отделни модули: 1. Входен портал; 2. Модул „Офис“ - Регистър на обучаемите; 3. Модул „Класна стая“; 4. Модул за управление на учебното съдържание “Възлагане”; 5. Модул за проверка и настройка на учебните ресурси и тестовете „Тестер“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/03/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   829856   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.02.2018 15.02.2018
2   829860   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.02.2018 15.02.2018
3   847768   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2018 21.05.2018