Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО". Обща стойност на поръчката: Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 100 000лв. без вкл.ДДС. Обособена позиция №1 - 80 000лв. без включено ДДС - Медикаменти действащи върху нервната система, Обособена позиция №2 -5 000лв. без включено ДДС - Антибиотици Обособена позиция №3 - 15 000лв. без включено ДДС - Други медикаменти за лечение на придряжаващи заболявания Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания. Източник на финансиране: бюджета на болничното заведение Възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка - чл.53 от ЗОП и чл.30 ал.1 от ППЗОП. Допускат се варианти
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/03/2018 12:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   829640   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.02.2018 12.02.2018
2   829641   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.02.2018 12.02.2018
3   848340   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.05.2018 23.05.2018
4   913361   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2019 27.05.2019
5   913372   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2019 27.05.2019
6   913445   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.05.2019 27.05.2019