Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   829536   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.02.2018 12.02.2018
2   829540   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.02.2018 12.02.2018
3   848730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2018 28.05.2018