Информация за преписката

Възложител: Диагностично-консултативен център /ДКЦ/ - Пловдив ЕООД
Номер: 01078-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://.dkcplovdiv.com/procurement.php
Процедура: Открита процедура
Описание: "Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично консултативен център Пловдив” ЕООД , по седемнадесет обособени позици”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2018 13:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   828793   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.02.2018 08.02.2018
2   828795   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2018 08.02.2018
3   837207   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.03.2018 26.03.2018