Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-4-02-s-predmet-ldquoYuridicheski-uslugi-za-zavezhdane-i-vodene-na-dela-ot-imeto-na-ldquoVodosnabdyavane-i-kanalizatziyardquo-EOOD-ndash-Plovdiv.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ищец, заявител, ответник, трето лице и други за период 24 (двадесет и четири) месеца. Предметът на поръчката включва процесуално представителство на Дружеството пред съдилищата в град Пловдив/област Пловдив/територията на Република България; подготовка на необходимите документи – заявления, искови молби, приложения към тях; завеждане и водене на делата в съответния съд срещу абонати – длъжници на Дружеството-Възложител; информиране на Възложителя за хода на делата, устно и писмено, с определена периодичност, за всяка една инстанция; заплащане на необходимите основни и допълнителни държавни такси; процесуална защита по дела, по които Дружеството-Възложител е ответник, трето лице идр.; подаване на месечен и годишен отчет, както и други услуги свързани с предмета на поръчката и със секторната дейност на Възложителя. Точният обем на горепосочените услуги не може да бъде определен към момента на откриване на процедурата и зависи от потребностите на Възложителя във всеки един момент от бъдещи периоди за срока на договора.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   827821   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
2   834507   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.03.2018 12.03.2018