Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0007
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=181
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмета на поръчката включва упражняване на авторски надзор по време на строително монтажните работи обект: Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов по проект: „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0004-С01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос: Регионална социална инфраструктура, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   827672   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2018 31.01.2018
2   831328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.02.2018 23.02.2018
3   876184   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.11.2018 01.11.2018