Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1. Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 24490 - Асеновград за срок от 5 (пет) години. 2.Прогнозно количество - 170 000 м3 за 5 (пет) г., прогнозна стойност 103 360,00 лв. без бключен ДДС за 5 (пет) г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   827633   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2018 31.01.2018
2   839173   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2018 30.03.2018