Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: 1. Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22160 - Плевен за срок от 5 (пет) години. 2.Прогнозно количество - 120 000 м3 за 5 г., прогнозна стойност 69966,40 лв. без включен ДДС за 5 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   827621   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2018 31.01.2018
2   844024   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.04.2018 27.04.2018