Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на ангиограф, интрааортна балон помпа за контрапулсация, ултразвукова система и централна мониторна станция за наблюдение плюс 12 броя пациентни монитори за нуждите на МБАЛ-Търговище АД гр.Търговище
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   827115   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.01.2018 31.01.2018
2   827116   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2018 31.01.2018
3   829601   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2018 15.02.2018
4   842393   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2018 18.04.2018