Информация за преписката

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Номер: 00028-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-18-006/
Процедура: Открита процедура
Описание: Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   826973   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.01.2018 29.01.2018
2   826976   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.01.2018 29.01.2018
3   831374   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         22.02.2018 22.02.2018
4   845879   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.05.2018 11.05.2018
5   848496   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         23.05.2018 23.05.2018
6   860196   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.07.2018 02.08.2018
7   922318   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019
8   922321   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019