Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=180
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата поръчка е свързана с изпълнение на строително-монтажни работи за извършването на ремонт и рехабилитация на приблизително 9 000 кв. метра общинска улична мрежа на територията на Община Свищов.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   825638   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
2   825641   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
3   826943   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         26.01.2018 26.01.2018
4   845685   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2018 08.05.2018
5   861651   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.08.2018 08.08.2018