Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=179
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов с обща дължина 7178 метра“; • Обособена позиция №2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешноводопроводна мрежа в град Свищов по улици: ул. „Ал. Божинов“ – комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ с обща дължина 1510 метра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   825474   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
2   825475   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
3   847582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018