Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: I.Поръчката обх. сл. дейности: 1.Предост. на неупотреб. МПС, отгов. на мин. изисквания на въз-ля. 2.Осиг. на застраховки „Грaжд. oтг-ност” и „Каско“. 3.Завеж./регистр. на застрах. събития в представителства на застрахователя и осиг. своеврем. отстран. на щетите. 4.Осиг. на регистр. на МПС. 5.Осиг. на идент. по марка, модел, техн. параметри, оборуд. и цвят МПС по съотв. об. позиция. 6.Извършв. на техн. обслуж. /ТО/ и/или ремонт на МПС. 7.Осиг. на денонощна пътна помощ за репатр. на МПС. 8.Осиг. на преоборуд. на МПС с летни или зимни гуми. 9.Осиг. на винет. стикери за движение на МПС по републ. пътна мрежа. 10.Осиг. на премин. на МПС на год. техн.преглед /ГТП/, ако това е необх. 11.Предостав. на въз-ля, след извърш. на ТО или ГТП, на инф-ция за датата и мястото на извърш. на ТО или ГТП, рег. номер на МПС и изминатия пробег. 12.Заплащ. на вс. дълж. данъци и такси свърз. с експлоат. на МПС. II.Само за об. позиции №№5, 7 и 8: Брандиране на МПС, по заявка от въз-ля.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/02/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   823614   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.01.2018 12.01.2018
2   823620   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.01.2018 12.01.2018
3   844111   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.04.2018 27.04.2018