Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0004
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=178
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на Безоловен бензин с код по CPV - 09132100-4 – 50 000 литра ± 20 %.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   823462   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.01.2018 09.01.2018
2   827211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2018 31.01.2018
3   901543   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.03.2019 18.03.2019