Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=177
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за имотите, собственост и ползвани от Община Свищов, ОбС „Социални Дейности”, Други дейности по образованието, Разпоредител „Култура“, ОП „Чистота – Свищов”, ОП „Пазари – Свищов”, ОП „Обреди – Свищов”, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. Прогнозно количество електрическа енергия за 1 година е 2 700 000 KWh (2700 MWh).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   823276   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.01.2018 10.01.2018
2   823283   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.01.2018 10.01.2018
3   842082   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.04.2018 16.04.2018
4   890309   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2019 24.01.2019