Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=176
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане са услуги, свързани с осигуряване на информиране и публичност, а именно следните дейности: a) провеждане на 2 (две) пресконференции - встъпителна и заключителна – 2 броя; b) изработване и доставка на плакати – 4 броя; c) изготвяне на презентация – 1 брой; d) изработване и доставка на информационни брошури - 50 броя; e) изработване и доставка на банер със стойка - 1 брой. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   823210   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
2   823211   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
3   831948   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.02.2018 26.02.2018
4   879582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.11.2018 21.11.2018