Информация за преписката

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://e-uslugi.pomorie.bg:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=344
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие”, която включва: • физическа охрана на обекти на Община Поморие; • охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие; Подробно описание на обектите на охрана и изискванията за осъществяване на охранителни услуги, са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822696   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.01.2018 г.  08.01.2018 г. 
2   822698   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.01.2018 г.  08.01.2018 г. 
3   842301   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2018 г.  18.04.2018 г.