Информация за преписката

Възложител: Министерство на културата /МК/
Номер: 00647-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е обхваща извършването на анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/02/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822170   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.01.2018 04.01.2018
2   822184   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.01.2018 04.01.2018
3   825369   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.01.2018 22.01.2018
4   828538   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.02.2018 07.02.2018