Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=175
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи в обект: Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов, актуализация на технически паспорт на обекта, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането му в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/01/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822172   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.01.2018 02.01.2018
2   822174   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.01.2018 02.01.2018
3   831330   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.02.2018 22.02.2018
4   875988   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.10.2018 31.10.2018