Информация за преписката

Възложител: Община Сливен
Номер: 00118-2017-0028
Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт по чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ за съответния обект, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки един обект, както и оказване на експертна подкрепа на възложителя до въвеждането на обектите в експлоатация. В обхвата на поръчката са включени следните обекти:1.1.1"Основен ремонт и благоустрояване на ДГ "Детство";1.1.2."Основен ремонт и благоустрояване на ДГ "Зорница";1.1.3."Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ДГ "Мак" и прилежащото и дворно пространство";1.1.4."Основен ремонт и благоустрояване на ДГ "Вержин и Хаик Папазян".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/02/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   821791   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.12.2017 02.01.2018
2   821793   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.12.2017 02.01.2018
3   824358   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.01.2018 15.01.2018
4   872406   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2018 12.10.2018
5   876221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2018 05.11.2018
6   933809   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019
7   933817   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019
8   933821   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019
9   933824   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.09.2019 20.09.2019