Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2017-0014
Адрес на профила на купувача: https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: „Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   820996   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2017 28.12.2017
2   820997   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2017 28.12.2017
3   858545   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2018 25.07.2018