Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2017-0052
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32841
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас по 3 обособени позиции: ОП1 – Автомобил тип микробус 5+1 – за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня; ОП2 – Автомобил тип пътнически ван 4+1 места – за нуждите на Домашен социален патронаж; ОП3 - Автомобил тип пътнически ван 6+1места, за нуждите Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/02/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   820007   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2017 18.12.2017
2   820008   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.12.2017 18.12.2017
3   825998   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.01.2018 25.01.2018
4   836936   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2018 23.03.2018
5   839246   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2018 30.03.2018