Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0036
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=172
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва: За Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ с обща дължина 7178 метра. За Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на вътрешноводопроводна мрежа в град Свищов по улици: ул. „Ал. Божинов“ – комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ с обща дължина - 1530 метра.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/01/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   819989   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.12.2017 14.12.2017
2   819990   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.12.2017 14.12.2017
3   834667   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.03.2018 13.03.2018
4   888668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2019 16.01.2019
5   922478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019