Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2017-0080
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/01/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   819916   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.12.2017 18.12.2017
2   819917   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2017 18.12.2017
3   844827   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.04.2018 02.05.2018