Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0020
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/138-96-00-38-17
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител за всяка обособена позиция, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката, чиито резултати са постигане на законосъобразно ремонтиране на елементи и части от ВиК и инфраструктурата на общ. Септември.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   819175   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.12.2017 11.12.2017
2   819176   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.12.2017 11.12.2017
3   819228   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         11.12.2017 11.12.2017
4   823621   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.01.2018 10.01.2018