Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0048
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на обществената поръчка е проектиране, изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор, включващ следните дейности: 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изготвяне на план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 2012 г. (обн. ДВ бр. 89 от 2012 г.), Наредба №7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Закона за управление на отпадъците. 3. Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки (КСС) за обекта по всички части. 4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. 5. Изпълнение на СМР, съгласно изготвения работен инвестиционен проект по т. 1., и включващи всички мероприятия свързани с преустройството на складовия район за ГСМ за осигуряване на необходимите вместимости за съхраняване горива, смазочни материали, складове за техническо имущество и военновременен запас, площадки с навес за извършване на определени манипулации и съответна пътна инфраструктура, с цел нормалното функциониране на служба ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград. 6. Изпълнение на СМР, съгласно предоставен от Възложителя одобрен работен инвестиционен проект за обект „1563/ВК – Реконструкция на районен водопровод и канал в поделение 24 490 – Асеновград”, само в частта – изграждане на главен клон II и клон 7. 7. Изготвяне на екзекутивна документация в т.ч. на геодезическа снимка на изпълнения обект, в графичен и цифров вид, след завършване на СМР. Районът на предвидения за преустройство и обновяване стационарен склад за гориво и смазочни материали (ГСМ) е с площ около 4850 кв. м. За района на склада за ГСМ липсват инженерно-геоложки данни. Инвестиционният проект за извършване на преустройство и обновяване на стационарния склад за ГСМ се разработва в заданието подобект, както следва: За подобект 1 Преустройство на горивозарядна станция, по части: „Арх.”; „Констр.”; Технолог.”; „Климатиз.”; „Електр."; „ВиК”. „Пожар. безоп.”;„План за безоп. и здраве”; • „План за упр. на строит. отпадъци”;„Сметна докум.”. За подобект 2 Склад за техническо имущество, за подобект 3 Площадка № 1 за складиране на техническо имущество и раздаване на масла, и специални течности, и за подобект 4 - Площадка № 2 за складиране и раздаване на антифриз, по части: „Арх."; „Констр.”; „Технолог.”;„Електр.”.„Пожар. безоп.”;„План за безоп. и здраве”; "План за упр. на строи. отп.”; „Сметна докум.”. За подобект 5 Генерален план и елементи на инженерната инфраструктура, по части: „Инженерно-геоложки доклад“;„Геодезическа“, включваща вертикална планировка и сборен генерален план за проектния складов район за ГСМ; „Ви К”; „Пътна”; „Районно осветление”; „Пожар.безоп.”; „План за безоп. и здраве”; „План за управл.на строит. отпадъци”; „Сметна докум.”. Обхватът на строит. и монт. работи е описан подробно в Заданието за проектиране – Приложение №12 към поканата за участие в т. ч.: демонтаж на съществуващите 4 бр.резервоари, горивопроводна мрежа, приемна шахта, ревиз. шахти и колонки за гориво; монтаж на 5 бр. нови резервоари и 2 бр. колонки за гориво; ремонт на съществ. сграда №33 - полагане хидроиз, топлоиз, подови настилки и нов навес над колонките; изгр. на нова едноет.сграда с 4 броя складови пом.; изгр на 4бр. бет. площадки покрити с навес; изгр. на районен водопровод -629 м; изгр. на пожарогасене в района; изгр. на еднолентов път с шир. 4 м за товар 10 т.; монтаж на нови ел. инст. в подобектите, на районно осветл; изп верт. планир. в района.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   818299   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.12.2017 05.12.2017