Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0047
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на 2 броя мобилни модулни гориво-зарядни станции, съгласно изискванията на ТС К 81.2728.17.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/12/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   818208   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.12.2017 05.12.2017
2   818210   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.12.2017 05.12.2017
3   833803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.03.2018 08.03.2018
4   855064   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.07.2018 03.07.2018