Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0046
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на обувки-боти и половинки; Обособена позиция № 2 - Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа; Обособена позиция № 3 - Доставка на полушуби кожени.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   817827   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 06.12.2017
2   817828   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.12.2017 06.12.2017
3   835726   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         16.03.2018 16.03.2018
4   866423   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         07.09.2018 07.09.2018