Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2017-0133
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1664
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/01/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   817120   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.11.2017 30.11.2017
2   817121   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.11.2017 30.11.2017