Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2017-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 241 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/01/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   816989   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.11.2017 29.11.2017
2   816990   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.11.2017 29.11.2017
3   837486   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2018 26.03.2018
4   841329   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2018 11.04.2018
5   844974   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.05.2018 03.05.2018
6   905858   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
7   905859   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
8   906915   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.04.2019 15.04.2019
9   908742   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.04.2019 24.04.2019
10   912099   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2019 17.05.2019
11   922353   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019
12   924109   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.07.2019 24.07.2019
13   924115   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.07.2019 24.07.2019
14   924117   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.07.2019 24.07.2019