Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0045
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър“, съответстващи на изискванията на конкретни технически спецификации, разделена в 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на алфа спектрометрична система“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 62.2691.17. 2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на индивидуален дозиметър“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 16.2690.17. Пълно описание на предмета на обществената - съгласно Глава I от документацията за обществената поръчка, която се публикува на профила на купувача.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   816926   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.11.2017 27.11.2017
2   816929   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.11.2017 27.11.2017
3   829950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.02.2018 14.02.2018
4   844870   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.04.2018 30.04.2018