Информация за преписката

Възложител: Институт по публична администрация/ИПА/ - /Старо наименование - Институт по публична администрация и европейска интеграция/ИПАЕИ/
Номер: 01601-2017-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.ipa.government.bg/bg/profilnakopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на обществената поръчка „Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)“, включва изпълнението на следните дейности: – Подготовка на текстовото съдържание на Наръчника; – Разработване на техническо задание/спецификация за интерактивен Наръчник за въвеждане и управление на процеса за прилагане на CAF; - Общ дизайн и дизайн на навигацинни функционалности; – Въвеждане на функционалности и данни; - Разработване на ръководства и обучение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/01/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   816668   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.11.2017 27.11.2017
2   816671   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2017 27.11.2017
3   851572   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2018 18.06.2018